Ochrana súkromia

Článok 1 – Subjekty ochrany osobných údajov

 1. Webovú stránku https://nellkapital.sk (ďalej len „webová stránka„) prevádzkuje obchodná spoločnosť NELL KAPITAL s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 47147946.
 2. Pri prevádzkovaní webovej stránky využívame služby externých spoločností
  1. Alphabet, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View,
   California a to predovšetkým službu Google Analytics na meranie a zaznamenávanie návštevnosti portálu. Pravidlá zbierania týchto
   informácií je možné nájsť na tejto webovej stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk–SK.
  2. Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Mníchov, Nemecko na implementáciu funkcie týkajúcej sa súhlasu s ukladaním dočasných súborov „cookies“ na váš počítač.

Článok 2 – Pravidlá ochrany súkromia pri prezeraní webovej stránky

 1. Akékoľvek a všetky informácie, ktoré zadáte pri návšteve webovej stránky do ktorýchkoľvek formulárov, nastavení filtrov, či iných ovládacích prvkov, ako aj poradie návštev jednotlivých podstránok webovej stránky a čas strávený na nej ukladáme na náš server, ak ste k tomu vyslovili súhlas pri prvej návšteve webovej stránky. Z uvedeného dôvodu vystupujeme v zmysle čl. IV. ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR„) voči Vám ako „prevádzkovateľ“.
 2. Vy, ako návštevník webovej stránky, ste v zmysle čl. IV. ods. 1 GDPR dotknutou osobou.
 3. Medzi najdôležitejšie práva dotknutých osôb patria nasledovné:
  1. právo na informácie a prístup ku osobným údajom,
  2. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,
  3. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe udeleného súhlasu dotknutej osoby,
  4. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  5. právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
 4. Prevádzkovateľ nevyužíva profilovanie (čl. IV. ods. 4 GDPR).
 5. Nespracúvame iné osobné údaje, ako tie, ktoré ste nám dobrovoľne pri návšteve webovej stránky poskytli.

Článok 3 – Prenos osobných údajov tretím osobám

 1. V prípadoch, kedy to vyžaduje zákon, alebo iný všeobecne záväzný právny predpis, môžeme byť požiadaní, aby sme sprístupnili spracúvané osobné údaje orgánom verejnej moci. V takých prípadoch tak urobíme aj bez predchádzajúceho súhlasu, či vedomia dotknutej osoby (osôb).

Článok 4 – Použitie súborov „cookie“

 1. Aby Vás náš server vedel jednoduchšie identifikovať pri návšteve webovej stránky, vyzveme Váš webový prehliadač, aby na Vašom počítači uložil počítačový súbor – cookie, prostredníctvom ktorého pridelíme Vášmu počítaču unikátne identifikačné číslo. Súbory cookie sú spravidla ukladané na pevnom disku Vášho počítača a umožňujú nám monitorovať Vašu aktivitu na webovej stránke. Súbory cookie využívame aj na to, aby sme zistili, či ste už v minulosti navštívili webovú stránku. Väčšina webových prehliadačov sa dá nastaviť tak, aby odmietli vytvorenie súborov cookie vo Vašom počítači.
 2. Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete v osobitnej časti webovej stránky tu: https://nellkapital.sk/prehlasenie-cookies/

Článok 5 – Webové odkazy na iné Internetové stránky

 1. Aby sme zvýšili pohodlie pri Vašom prehliadaní webovej stránky, môže táto obsahovať webové prepojenia (linky) na iné Internetovej stránky nachádzajúce sa mimo domény nellkapital.sk. Pri prehliadaní webovej stránky preto sledujte, či sa stále nachádzate v doméne nellkapital.sk. Tieto pravidlá ochrany sa vzťahujú výlučne len na Internetové stránky patriace do domény nellkapital.sk.

Článok 6 – Otázky a zmeny pravidiel ochrany súkromia

 1. Ak máte otázky, alebo obavy ohľadom používania webovej stránky, či pravidiel ochrany Vášho súkromia, neváhajte nás kontaktovať. Otázky všeobecnej povahy môžete zasielať aj emailom na office zavináč nellkapital bodka sk. Pokiaľ chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba v zmysle GDPR, zašlite Vašu písomnú žiadosť na adresu: NELL KAPITAL s.r.o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava, IČO: 47147946
 2. Pri uplatňovaní práv v zmysle GDPR môžeme akceptovať iba písomnú formu komunikácie založenú na riadnej identifikácií žiadateľa. Ďakujeme za porozumenie.
 3. Tieto pravidlá ochrany súkromia boli naposledy revidované dňa 15. decembra 2022.

Aktuálne informácie
vždy po ruke!

Prihláste sa na odber noviniek a nenechajte si ujsť najaktuálnejšie informácie o projektoch a investíciách.